Вітаю Вас, Гість
Головна » Статті » Мої статті

Засоби реалізаці програми
Засоби реалізації правоосвітньої та правовиховної роботи

Засоби реалізації правоосвітньої та правовиховної роботи

в Ревнівській ЗОШ І-ІІІ ступенів


Правова освіта та виховання, що є невід´ємноючастиною виховання свідомого громадянина нашої держави, завжди була ізалишається проблемою, що потребує постійної уваги.

Правоосвітня діяльність полягає увикладанні правознавчих дисциплін, що є частиною загальногоосвітнього процесу; залученні учнів до різноманітних освітніхзаходів, спрямованих на підвищення, поглиблення знань з правознавчихнавчальних дисциплін; наданні учням інформації правового характеру;здійсненні контролю за станом засвоєння правознавчих дисциплін тощо.

Правовиховна діяльність – це, насамперед, заходи,акцент в яких ставиться не стільки на освітній, скільки на сутовиховній меті, саме: на використанні правових знань щодо моделюваннясхеми поведінки дітей та підлітків; на формуванні в них уяви проправо як регулятор суспільних відносин; на інформуванні їх проосновні права та обов‘язки. Складовою частиною право виховноїдіяльності є профілактична робота з попередження правопорушень всередовищі школярів. (Додаток 1).

Педагогічнийколектив школи, здійснюючиправову освіту та правове виховання школярів, виділяєтри основних цілі, на реалізацію яких спрямовуєтьсянавчально-виховний процес:формуванняу школярів системи правових знань;формування правовогопереконання;формуванняправової культури.

Цілкомзакономірно, що на перше місце в цій роботі виходить проблемаформування в молоді високої правової культури, вмінь та навичоклегальними способами захищати загальновизнані суспільні цінності,залучення її до свідомої участі в громадському та духовному життідержави.

Правова освіта повинна охоплювативсіх учасниківнавчально-виховного процесу – учнів, батьків, учителів;забезпечувати зростання самосвідомості учнів, розуміння ними суворогодотримання положень Конституції і законів України; єдності прав іобов’язків. Школа виконує важливесоціальне замовлення держави: формуєгромадянськупозиціюкожного учня на основі загальнолюдських цінностей;готуєучня до реального життя.

Система роботиз прової освіти і виховання передбачає цілеспрямований плановий,взаємопов’язаний, керований вплив всіх структурних елементівнавчально-виховного процесу на учня. (Додаток 2)

Cистемаправової освіти та правового виховання в школі будується відповіднодо вікових особливостей дітей:

1 – 4 класи –формування початкових уявлень про правила поведінки, державу;програма морально-правового виховання „Світ в якому ти живеш”для учнів 1 – 4 класів (автори: Олешко Т.М., Полях О.В.,Хоменко Н.В., Шульга М.О., Чабан Н.О.; Ревнівська ЗОШ І – ІІІступенів);

5 – 7 класи –формування правових почуттів, правильного уявлення про основні праваі обов'язки школярів; Програма превентивного виховання „Щастя втвоїх руках” (автор Пасько Л.А, Глибоцька ЗОШ І – ІІІступенів)

8 – 9 класи –формування правової свідомості на основі сприймання підліткомелементів правового становища громадянина України, засвоєння основнихуявлень і соціальної, і особистісної цінності права, правопорядку,законності;

10 – 11 класи –розширення правових знань, формування уявлень про роль держави іправа у суспільному розвитку.

Основним документом, що регулюєнавчально-виховний процес, є робочий план, що складається на основірозроблених і затверджених Міністерством освіти і науки базовихнавчальних планів із конкретизацією варіативної частини і визначеннямпрофілів навчання(Додаток 3), та визначених навчальних програм (Додаток 4). Навчальнийзаклад планує свою роботу самостійно відповідно до річного плануроботи школи (Додаток 5).

Питання правоосвітньої таправовиховної діяльності у навчальному закладі періодичнорозглядаються на педагогічнихрадах, нарадах колективу, зокрема:

- Педрада13.04.11 – „Роль класного колективу у формуванні,становленні та розвитку особистості учня, попередженні правопорушеньшколярів”;

- нарада при директорові 11.01.11 р.-Стан викладення та рівень навчальних досягнень учнів з історії таправознавства;

- нарада 8.02.11 - Стан правопорушеньсеред учнівської молоді;

- нарада 29.03.11- Про рівень вихованості учнівшколи та проблеми удосконалення правової роботи;

- нарада 19.04.11 - Про роботукласних керівників з учнями, схильними до правопорушень та дітьмипільгових категорій;

- нарада 24.05.11- Пророботу з попередження бездоглядності злочинності та правопорушеньсеред учнівської молоді в період літніх канікул.

В наявності накази директора школи,що стосуються виховання учнівської молоді, пропаганди здоровогоспособу життя, правової освіти школярів:

- Наказ № 18 від 26.01.2011р. „Про станправо освітньої та виховної роботи за І семестр 2011 року”;

- Наказ № 34 – О від 28.02.2011р. „Пропорядок виявлення та здійснення заходів щодо підтримки дітей, якіопинилися в складних життєвих обставинах”;

- наказ № 42 – О від 14.03.2011р. „Пропризначення наставників учням, що знаходяться в складних життєвихситуаціях”;

- Наказ № 50 – О від 28.03.2011р. „Пропідсумки моніторингу рівня вихованості учнів”;

- Наказ № 59 – О від 11.04.2011 „Проформування здорового мікроклімату в класних колективах 5 класів тапопередження правопорушень”;

- Наказ № 65 –Овід 28.04.2011р.Пророзроблення програми роботи школи з правої освіти та виховання на2011 – 2014 рр.;

- Наказ № 94- О від 10.06.2011 „Прорезультати виховної роботи за ІІ семестр 2010 – 2011 н.р. ”;

- Наказ №102-О від 22.08.2011р. „Прозаборону тютюнопаління в школі”;

- Наказ № 110 від 28.09.2011 – О „Проорганізацію роботи з профілактики правопорушень серед учнів школи”;

- Наказ № 132-О від 03.09.2011р. „Про створенняради з профілактики правопорушень серед учнів школи”;

- Наказ № 133 – О від 03.09.2011р. „Прооблік учнів, схильних до правопорушень”;

-Наказ № 167 – О від 25.10.2011р. „Про проведенняпропроведення місячника праівоваих знань”;

- Наказ № 162- О від 01.11.2011р. „Про станвідвідування учнями школи”.

Правовиховна роботав початковій школі здійснюється у процесі викладання навчальнихпредметів:„Читання”( розділ : „Рідна домівка, рідна сім’я – тутвиростає доля моя”); „Математики” - при вирішеннізадач з правовим змістом щодо вартості речей, енергоресурсів,людської праці тощо; „Я і Україна” (теми: „Стосункиміж людьми”, „Поведінка учня”, „Цінність інеповторність людського життя” та ін.., „Природознавство” (теми: „Збережемо природу”, „Збережемо повітрячистим”, „ Без води немає життя”, „Гірськіпороди потребують охорони”, „Охорона ґрунту”,„Охорона рослин”, „Охорона тварин”, „Уприроді все взаємопов’язано”); «Громадянськаосвіта» (теми: „Людина серед людей”, „Правилажиття в суспільстві”, „Громадянські права і обв’язки”).

Молодшими школярамизасвоюються такі поняття: держава Україна, суверенітет інезалежність, державна символіка: Державний Герб України, ДержавнийПрапор України, Державний Гімн України, влада в Україні: ПрезидентУкраїни, Верховна Рада України, Кабінет Міністрів; закони якобов'язкові правила для всіх людей, які упорядковують життя,охороняють і захищають інтереси людей: Конституція України якОсновний Закон нашої держави, Декларація прав дитини, Конституційніобов'язки громадянина України, Статут школи, як документ, що визначаєоснови, права та обов'язки школяра.

Вчителі молодшихкласів працюють за виховною програмою, створеною вчителями школи„Світ в якому ти живеш(Чабан Н.О., Олешко Т.М., Хоменко Н.В., Полях О.В., Шульга М.О.)згідно з напрямками:

  • Здоров’я – найбільше багатство людини;

  • Роде наш красний, роде наш прекрасний;

  • Природу пізнай, її вивчи і оберігай;

  • Мій рідний край – моя історія жива;

  • Пізнаємо себе і світ навколо нас.

Згідно з цієюпрограмою розроблені рекомендовані виховні справи для проведення укожному з початкових класів (Додаток 6).

Предмет „Основи правознавства(Практичний курс)” вивчається у 9 класі (автори Ремех Т.О.,Пометун О.І.) спрямованийна формування в учнів необхідних знань і навичок для активної,свідомої участі в процесі життєдіяльності соціуму, для спілкування зрізноманітними інституціями суспільства та держави. В старшій школі з2011 року організовано вивчення предмета „Правознавство”за профільним рівнем (автор Ратушняк С.П., Ремех Т.О.).Курс спрямований на розвиток правової і громадянськоїкомпетентностей, формування відповідних ціннісних орієнтирів, умінь,навичок школярів.

В школі викладаютьсякурси „Практичне право” (8 клас) „Конституційнеправо України” (10 клас). Також передбачені години длянаукової роботи в секції правознавство .

Науково-методичнезабезпечення навчального процесу в школі складається:

зі стандартів середньої освітиосвіти;

навчальних планів;

навчальних програм з усіхнормативних і вибіркових навчальних дисциплін;

підручників і навчальнихпосібників;

інструктивно-методичнихматеріалів щодо викладання предметів;

літератури з правової тематики. (Додаток 7)

Кабінет суспільних дисциплінукомплектований згідноПоложення про навчальні кабінети: в наявності діючі програми,підручники з правознавства, етики, курсів „Людина ісуспільство”, „Людина і світ”, методичні посібники,нормативно-правова література, розробки уроків, виховних заходів,ілюстративні матеріали.

Всі навчальні кабінети та класнікімнати мають куточки Державної символіки та інформаційні куточки, девисвітлюються правові питання, правила для учнів і т.ін.

Під час викладання правознавства науроках, факультативах учителі використовують інтерактивні методироботи, проводятьтести, вирішують практичні задачі, розглядають юридичні ситуації,практикують роботу в парах, групах, „мозковий штурм”,дискусії, юридичні практикуми, термінологічні розминки, ігровітренінги, цифрові розминки таінші сучасні форми роботи. (Додаток8)

Особлива увага вшколі приділяється роботі з підготовкиучнів до участі в олімпіадіз правознавства та конкурсізахисті робіт в МАН. Учнішколи неодноразово ставали призерами районної олімпіади зправознавства. У 2010-2011навчальному році учениця 11класу Ткаченко Ольгазайняла ІІ місце в обласному турі конкурсу-захистуробіт в МАН в секції правознавство (Додаток 9).

Важливу роль в організації правовоїроботи здійснює а рада з правовоїосвіти в складі директора школи, заступника директора знавчально-виховної роботи, заступника з виховної роботи, головибатьківського комітету, бібліотекаря школи (Додаток 10).

Роботу з профілактики правопорушень всередовищі школярів здійснює рада з профілактики правопорушень(Додаток 11). Розглядаються питання: відвідування учнями школи,закріплення за учнями схильними до правопорушень, наставників з числапедагогів, проблеми працевлаштування випускників школи, організаціябатьківських зборів, організація рейдів перевірки, тощо (Додаток 12).

В школі діє учнівськесамоврядування „Шкільний дім”.Це добровільне об’єднання учнів – мета якого сформувати вдітях почуття господаря класу і школиміння співпрацювати на принципахгласності, партнерства, демократизму. Самоврядуваннямає свої символи, положення про „Шкільнийдім”, розроблені основні завданняроботи центрів „Шкільногодому”. У правовому вихованні учнівспиряєтака форма роботи, як інформування учнів. Воно відбувається в школічерез центр самоврядування„Пресцентр.(Додаток13)

Правова освіта і виховання не обмежуються лише часомуроків, а отримують логічне продовження у позаурочній та позашкільнійроботі.У позакласній роботі вчителівикористовують різніформи і методи правового виховання. У залежності від мети та обставинвикористовуються роз'яснення, розповіді, колективні та індивідуальнібесіди; аналіз життєвих ситуації, обговорення з учнями літературних,літературно-публіцистичних творів, газетних статей і повідомлень звідповідною правовою оцінкою того, що трапилось; читання художніхтворів; вікторини, конкурси; написання творів на правову тематику;включення дітей у процес виборіворганів самоврядування, діловіігри (правовий тренінг);колективні творчі справи тощо. (Додаток 14)

Традицієюстало проведення в школі місячника правових знань (декади правовихзнань) (Додаток15),в рамках яких проводяться заходи: тематичнілінійки, учнівські конференції, „круглі столи”, бесіди,лекції, брейн-ринги з правознавства, правові КВК, турніриправознавців, усні журнали, виховні години, години спілкування,анкетування, учнівські презентації, конкурси малюнків, плакатів,рефератів на правову тематику. (Додаток 16)

Інтересу школярів викликає кінолекторії з правової тематики. Проводяться (1раз на місяць) відеолекторії: „Наркотикам скажемо – ні!”,Вивчаємо правила дорожнього руху”, „Снід –небезпека людству”, „Запобігання торгівлі людьми таексплуатації дітей” та інші.

В школі до Міжнародного дня захистудітей, Дняправ людини, Всесвітнього Дняборотьби зі СНІДом проводяться виховні заходи.

Дирекція школи тісно співпрацюєіз службою у справах дітей, районним центром соціальних служб длясім’ї, дітей та молоді, районним управлінням юстиції щодопрофілактики правопорушень, безпритульності та бездоглядності,профілактики вживання наркотичних засобів, алкоголізму,тютюнокуріння, захворювання на СНІД. В школі систематично проводятьсязустрічі з начальником служби у справах дітей Н.М.Ралко, значальником кримінальної міліції у справах дітей МВ ГУ МВС вКиївській області А.В.Хімічем , з метою ознайомлення учнів зроботою даних служб та роз’яснення кримінального законодавства(Долаток 17) .

Неодноразово проводилися зустрічі здільничним інспектором В.В.Полянецьким. Регулярно до школизапрошуютьсяпредставникипредставники органів влади тамісцевого самоврядування. Дані заходи спрямовані як на покращенняповедінки учнів, так і криміногенної ситуації в цілому. Працівникиправоохоронних органів, виступаючи перед дітьми, даютьморально-правову оцінку негативним вчинкам, висвітлюють питання, щоцікавлять дітей з права. Особливаувага приділяється проблемі виховання в учнів поваги до працівників правоохоронних органів.

З метою реалізації спеціальнихпрограм соціально-психологічної реабілітації та адаптації дітей, якіперебувають у складних життєвих обставинах в школіпроводиться День довіри. (Додаток 18) Залучаються представникипсихологічної служби району, лікарі, представники місцевогосамоврядування.

З метою попередження негативнихявищ, спільно з опікунською радою Ревненської сільської ради,проводиться ряд заходів щодо раннього виявлення неблагополучнихсімей: соціальне опитування, анкетування, спостереження, остеженняпобутових умов родин. при цьому особлива увага приділяється дітямсоціально незахищених категорій. Вивчаютьсяїх потреби та пріоритетні напрямки роботи з ними. Такі діти залучаються до позакласноїроботи, зокрема гурткової та участі в різноманітнихконкурсах.(Додаток 19)

Питання профілактики правапорушень,дитячої бездоглядності тощо неодноразово розглядалися виконкомомсільської ради.(Додаток 20)

Педколектив школи приділяє велику увагу правовій освітібатьків. Виховання в сім'ї — основа суспільного розвитку. Школащодо цього питання виходить з принципу єдності шкільного і сімейноговиховання та координації спільних дій. Батьки потребують певнихправових знань. Система роботи з батьками є багатогранною, міститьіндивідуальні і групові форми.З метою правої освіти батьків організовуються лекції длябатьків.(Додаток 21)

На загальношкільних батьківських зборах, на класних батьківських зборах, на засіданнях Батьківської ради школирозглядаються питання правової освіти, профілактики правопорушень,організації змістовного дозвілля школярів тощо (Додаток 23).

На початку кожного навчального рокупроводиться соціальна паспортизація учнівського контингенту,здійснюються громадські огляди умов проживання дітей шкільного віку,здійснюється соціальний супровід неблагополучних родин:рейди-перевірки відвідування учнями школи, спостереження за їхповедінкою на уроках, індивідуальні консультації, відвідування сімейвдома.

Складовою правового виховання єпревентивне виховання школярів. Профілактика правопорушеньнеповнолітніх вимагає своєрідного підходу і до вибору методів та формвиховної роботи. На основі практичногодосвіду в школіпроводиться робота з профілактики правопорушень затрьома напрямками.

1. Перший напрям попередженнянегативного впливу факторів соціального і природного середовища.Однією з основних ланок у цьому питанні єправовиховна робота серед школярів.

2. Другий напрямробота, направлена на виявленнянегативних змін у поведінці дитини, попередження подальшого їхрозвитку.

3. Третій напрям– цілеспрямована робота з учнями,схильними до правопорушень, має цілком індивідуальний характер.

Ведетьсячіткий облік дітей з проявами девіантної поведінки. На кожного учня,який перебуває на внутрішкільному обліку, заведена індивідуальнакартка. (Додаток 23) Наказомпо школіза такими учнями закріплено наставників з числа педагогічнихпрацівників.

В школі проводитьсясистемнароботапо попередженню правопорушень серед учнів:питання профілактики правопорушеньвиносяться на засідання шкільних методичних об’єднань класнихкерівників, аналіз стану профілактичної роботи і причин правопорушеньвиносяться на розгляд педагогічних рад,нарад при директору та на засіданняорганів учнівського самоврядування. Аналітичніматеріали щодо впровадження системи правоосвітньої та право виховноїроботи у навчально-виховний процес закладу знаходять своєвідображення в наказах директора (Додаток 24).

Належну допомогу школі надає психологічна службавідділу освіти, здійснюючи моніторинг різних аспектів право виховноговпливу на школярів (Додаток 25)

Підсумовуючивикладене, слідзауважити, що всучасних умовах розбудови правової держави та громадянськогосуспільства в Україні значно зросла роль правової освіти і правовоговиховання населення. Правова освіта і правове виховання передбачаєефективне функціонування системи навчання і виховання, направленої наформування правової культури особистості, її ціннісних орієнтирів таактивної позиції, як члена громадянського суспільства

Категорія: Мої статті | Додав: robik99 (10.12.2012)
Переглядів: 664 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]