Вітаю Вас, Гість
Головна » Статті » Мої статті

Засоби реалізації правоосвітньої роботи
Засоби реалізації правоосвітньої та правовиховної роботи
в Ревнівській ЗОШ І ІІІ ступенів


Правова освіта та виховання, що є невід´ємною частиною виховання свідомого громадянина нашої держави, завжди була і залишається проблемою, що потребує постійної уваги.
Правоосвітня діяльність полягає у викладанні правознавчих дисциплін, що є частиною загального освітнього процесу; залученні учнів до різноманітних освітніх заходів, спрямованих на підвищення, поглиблення знань з правознавчих навчальних дисциплін; наданні учням інформації правового характеру; здійсненні контролю за станом засвоєння правознавчих дисциплін тощо.
Правовиховна діяльність – це, насамперед, заходи, акцент в яких ставиться не стільки на освітній, скільки на суто виховній меті, саме: на використанні правових знань щодо моделювання схеми поведінки дітей та підлітків; на формуванні в них уяви про право як регулятор суспільних відносин; на інформуванні їх про основні права та обов‘язки. Складовою частиною право виховної діяльності є профілактична робота з попередження правопорушень в середовищі школярів. (Додаток 1).
Педагогічний колектив школи, здійснюючи правову освіту та правове виховання школярів, виділяє три основних цілі, на реалізацію яких спрямовується навчально-виховний процес: формування у школярів системи правових знань; формування правового переконання; формування правової культури.
Цілком закономірно, що на перше місце в цій роботі виходить проблема формування в молоді високої правової культури, вмінь та навичок легальними способами захищати загальновизнані суспільні цінності, залучення її до свідомої участі в громадському та духовному житті держави.
Правова освіта повинна охоплювати всіх учасників навчально-виховного процесу – учнів, батьків, учителів; забезпечувати зростання самосвідомості учнів, розуміння ними суворого дотримання положень Конституції і законів України; єдності прав і обов’язків. Школа виконує важливе соціальне замовлення держави: формує громадянську позицію кожного учня на основі загальнолюдських цінностей; готує учня до реального життя.
Система роботи з прової освіти і виховання передбачає цілеспрямований плановий, взаємопов’язаний, керований вплив всіх структурних елементів навчально-виховного процесу на учня. (Додаток 2)
Cистема правової освіти та правового виховання в школі будується відповідно до вікових особливостей дітей:
1 – 4 класи – формування початкових уявлень про правила поведінки, державу; програма морально-правового виховання „Світ в якому ти живеш” для учнів 1 – 4 класів (автори: Олешко Т.М., Полях О.В., Хоменко Н.В., Шульга М.О., Чабан Н.О.; Ревнівська ЗОШ І – ІІІ ступенів);
5 – 7 класи – формування правових почуттів, правильного уявлення про основні права і обов'язки школярів; Програма превентивного виховання „Щастя в твоїх руках” (автор Пасько Л.А, Глибоцька ЗОШ І – ІІІ ступенів)
8 – 9 класи – формування правової свідомості на основі сприймання підлітком елементів правового становища громадянина України, засвоєння основних уявлень і соціальної, і особистісної цінності права, правопорядку, законності;
10 – 11 класи – розширення правових знань, формування уявлень про роль держави і права у суспільному розвитку.
Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий план, що складається на основі розроблених і затверджених Міністерством освіти і науки базових навчальних планів із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілів навчання (Додаток 3), та визначених навчальних програм (Додаток 4). Навчальний заклад планує свою роботу самостійно відповідно до річного плану роботи школи (Додаток 5).
Питання правоосвітньої та правовиховної діяльності у навчальному закладі періодично розглядаються на педагогічних радах, нарадах колективу, зокрема:
- Педрада 13.04.11 – „Роль класного колективу у формуванні, становленні та розвитку особистості учня, попередженні правопорушень школярів”;
- нарада при директорові 11.01.11 р. - Стан викладення та рівень навчальних досягнень учнів з історії та правознавства;
- нарада 8.02.11 - Стан правопорушень серед учнівської молоді;
- нарада 29.03.11 - Про рівень вихованості учнів школи та проблеми удосконалення правової роботи;
- нарада 19.04.11 - Про роботу класних керівників з учнями, схильними до правопорушень та дітьми пільгових категорій;
- нарада 24.05.11- Про роботу з попередження бездоглядності злочинності та правопорушень серед учнівської молоді в період літніх канікул.
В наявності накази директора школи, що стосуються виховання учнівської молоді, пропаганди здорового способу життя, правової освіти школярів:
- Наказ № 18 від 26.01. 2011р. „Про стан право освітньої та виховної роботи за І семестр 2011 року”;
- Наказ № 34 – О від 28.02.2011р. „Про порядок виявлення та здійснення заходів щодо підтримки дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах”;
- наказ № 42 – О від 14.03.2011р. „Про призначення наставників учням, що знаходяться в складних життєвих ситуаціях”;
- Наказ № 50 – О від 28.03.2011р. „Про підсумки моніторингу рівня вихованості учнів”;
- Наказ № 59 – О від 11.04.2011 „Про формування здорового мікроклімату в класних колективах 5 класів та попередження правопорушень”;
- Наказ № 65 –О від 28.04.2011р. „Про розроблення програми роботи школи з правої освіти та виховання на 2011 – 2014 рр. ”;
- Наказ № 94- О від 10.06.2011 „Про результати виховної роботи за ІІ семестр 2010 – 2011 н.р. ”;
- Наказ №102-О від 22.08.2011р. „Про заборону тютюнопаління в школі”;
- Наказ № 110 від 28.09.2011 – О „Про організацію роботи з профілактики правопорушень серед учнів школи”;
- Наказ № 132-О від 03.09.2011р. „Про створення ради з профілактики правопорушень серед учнів школи”;
- Наказ № 133 – О від 03.09.2011р. „Про облік учнів, схильних до правопорушень”;
- Наказ № 167 – О від 25.10.2011р. „Про проведенняпро проведення місячника праівоваих знань”;
- Наказ № 162- О від 01.11.2011р. „Про стан відвідування учнями школи”.
Правовиховна робота в початковій школі здійснюється у процесі викладання навчальних предметів: „Читання” ( розділ : „Рідна домівка, рідна сім’я – тут виростає доля моя”); „Математики” - при вирішенні задач з правовим змістом щодо вартості речей, енергоресурсів, людської праці тощо; „Я і Україна” (теми: „Стосунки між людьми”, „Поведінка учня”, „Цінність і неповторність людського життя” та ін.., „Природознавство” (теми: „Збережемо природу”, „Збережемо повітря чистим”, „ Без води немає життя”, „Гірські породи потребують охорони”, „Охорона ґрунту”, „Охорона рослин”, „Охорона тварин”, „У природі все взаємопов’язано”); «Громадянська освіта» (теми: „Людина серед людей”, „Правила життя в суспільстві”, „Громадянські права і обв’язки”) .
Молодшими школярами засвоюються такі поняття: держава Україна, суверенітет і незалежність, державна символіка: Державний Герб України, Державний Прапор України, Державний Гімн України, влада в Україні: Президент України, Верховна Рада України, Кабінет Міністрів; закони як обов'язкові правила для всіх людей, які упорядковують життя, охороняють і захищають інтереси людей: Конституція України як Основний Закон нашої держави, Декларація прав дитини, Конституційні обов'язки громадянина України, Статут школи, як документ, що визначає основи, права та обов'язки школяра.
Вчителі молодших класів працюють за виховною програмою, створеною вчителями школи „Світ в якому ти живеш” (Чабан Н.О., Олешко Т.М., Хоменко Н.В., Полях О.В., Шульга М.О.) згідно з напрямками:
• Здоров’я – найбільше багатство людини;
• Роде наш красний, роде наш прекрасний;
• Природу пізнай, її вивчи і оберігай;
• Мій рідний край – моя історія жива;
• Пізнаємо себе і світ навколо нас.
Згідно з цією програмою розроблені рекомендовані виховні справи для проведення у кожному з початкових класів (Додаток 6).
Предмет „Основи правознавства (Практичний курс)” вивчається у 9 класі (автори Ремех Т.О., Пометун О.І.) спрямований на формування в учнів необхідних знань і навичок для активної, свідомої участі в процесі життєдіяльності соціуму, для спілкування з різноманітними інституціями суспільства та держави. В старшій школі з 2011 року організовано вивчення предмета „Правознавство” за профільним рівнем (автор Ратушняк С.П., Ремех Т.О.). Курс спрямований на розвиток правової і громадянської компетентностей, формування відповідних ціннісних орієнтирів, умінь, навичок школярів.
В школі викладаються курси „Практичне право” (8 клас) „Конституційне право України” (10 клас). Також передбачені години для наукової роботи в секції правознавство .
Науково-методичне забезпечення навчального процесу в школі складається:
• зі стандартів середньої освіти освіти;
• навчальних планів;
•навчальних програм з усіх нормативних і вибіркових навчальних дисциплін;
• підручників і навчальних посібників;
• інструктивно-методичних матеріалів щодо викладання предметів;
• літератури з правової тематики . (Додаток 7)
Кабінет суспільних дисциплін укомплектований згідно Положення про навчальні кабінети: в наявності діючі програми, підручники з правознавства, етики, курсів „Людина і суспільство”, „Людина і світ”, методичні посібники, нормативно-правова література, розробки уроків, виховних заходів, ілюстративні матеріали.
Всі навчальні кабінети та класні кімнати мають куточки Державної символіки та інформаційні куточки, де висвітлюються правові питання, правила для учнів і т.ін.
Під час викладання правознавства на уроках, факультативах учителі використовують інтерактивні методи роботи, проводять тести, вирішують практичні задачі, розглядають юридичні ситуації, практикують роботу в парах, групах, „мозковий штурм”, дискусії, юридичні практикуми, термінологічні розминки, ігрові тренінги, цифрові розминки та інші сучасні форми роботи. (Додаток 8)
Особлива увага в школі приділяється роботі з підготовки учнів до участі в олімпіаді з правознавства та конкурсі захисті робіт в МАН. Учні школи неодноразово ставали призерами районної олімпіади з правознавства. У 2010-2011 навчальному році учениця 11 класу Ткаченко Ольга зайняла ІІ місце в обласному турі конкурсу-захисту робіт в МАН в секції правознавство (Додаток 9).
Важливу роль в організації правової роботи здійснює а рада з правової освіти в складі директора школи, заступника директора з навчально-виховної роботи, заступника з виховної роботи, голови батьківського комітету, бібліотекаря школи (Додаток 10).
Роботу з профілактики правопорушень в середовищі школярів здійснює рада з профілактики правопорушень (Додаток 11). Розглядаються питання: відвідування учнями школи, закріплення за учнями схильними до правопорушень, наставників з числа педагогів, проблеми працевлаштування випускників школи, організація батьківських зборів, організація рейдів перевірки, тощо (Додаток 12) .
В школі діє учнівське самоврядування „Шкільний дім”. Це добровільне об’єднання учнів – мета якого сформувати в дітях почуття господаря класу і школи, вміння співпрацювати на принципах гласності, партнерства, демократизму. Самоврядування має свої символи, положення про „Шкільний дім”, розроблені основні завдання роботи центрів „Шкільного дому”. У правовому вихованні учнів спиряє така форма роботи, як інформування учнів. Воно відбувається в школі через центр самоврядування „Пресцентр”. (Додаток13)
Правова освіта і виховання не обмежуються лише часом уроків, а отримують логічне продовження у позаурочній та позашкільній роботі. У позакласній роботі вчителі використовують різні форми і методи правового виховання. У залежності від мети та обставин використовуються роз'яснення, розповіді, колективні та індивідуальні бесіди; аналіз життєвих ситуації, обговорення з учнями літературних, літературно-публіцистичних творів, газетних статей і повідомлень з відповідною правовою оцінкою того, що трапилось; читання художніх творів; вікторини, конкурси; написання творів на правову тематику; включення дітей у процес виборів органів самоврядування, ділові ігри (правовий тренінг); колективні творчі справи тощо. (Додаток 14)
Традицією стало проведення в школі місячника правових знань (декади правових знань) (Додаток 15), в рамках яких проводяться заходи: тематичні лінійки, учнівські конференції, „круглі столи”, бесіди, лекції, брейн-ринги з правознавства, правові КВК, турніри правознавців, усні журнали, виховні години, години спілкування, анкетування, учнівські презентації, конкурси малюнків, плакатів, рефератів на правову тематику. (Додаток 16)
Інтерес у школярів викликає кінолекторії з правової тематики. Проводяться (1 раз на місяць) відеолекторії: „Наркотикам скажемо – ні!”, Вивчаємо правила дорожнього руху”, „Снід – небезпека людству”, „Запобігання торгівлі людьми та експлуатації дітей” та інші.
В школі до Міжнародного дня захисту дітей, Дня прав людини, Всесвітнього Дня боротьби зі СНІДом проводяться виховні заходи.
Дирекція школи тісно співпрацює із службою у справах дітей, районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, районним управлінням юстиції щодо профілактики правопорушень, безпритульності та бездоглядності, профілактики вживання наркотичних засобів, алкоголізму, тютюнокуріння, захворювання на СНІД. В школі систематично проводяться зустрічі з начальником служби у справах дітей Н.М.Ралко, з начальником кримінальної міліції у справах дітей МВ ГУ МВС в Київській області А.В.Хімічем , з метою ознайомлення учнів з роботою даних служб та роз’яснення кримінального законодавства (Долаток 17) .
Неодноразово проводилися зустрічі з дільничним інспектором В.В.Полянецьким. Регулярно до школи запрошуються представники представники органів влади та місцевого самоврядування. Дані заходи спрямовані як на покращення поведінки учнів, так і криміногенної ситуації в цілому. Працівники правоохоронних органів, виступаючи перед дітьми, дають морально-правову оцінку негативним вчинкам, висвітлюють питання, що цікавлять дітей з права. Особлива увага приділяється проблемі виховання в учнів поваги до працівників правоохоронних органів.
З метою реалізації спеціальних програм соціально-психологічної реабілітації та адаптації дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах в школі проводиться День довіри. (Додаток 18) Залучаються представники психологічної служби району, лікарі, представники місцевого самоврядування.
З метою попередження негативних явищ, спільно з опікунською радою Ревненської сільської ради, проводиться ряд заходів щодо раннього виявлення неблагополучних сімей: соціальне опитування, анкетування, спостереження, остеження побутових умов родин. при цьому особлива увага приділяється дітям соціально незахищених категорій. Вивчаються їх потреби та пріоритетні напрямки роботи з ними. Такі діти залучаються до позакласної роботи, зокрема гурткової та участі в різноманітних конкурсах.(Додаток 19)
Питання профілактики правапорушень, дитячої бездоглядності тощо неодноразово розглядалися виконкомом сільської ради. (Додаток 20)
Педколектив школи приділяє велику увагу правовій освіті батьків. Виховання в сім'ї — основа суспільного розвитку. Школа щодо цього питання виходить з принципу єдності шкільного і сімейного виховання та координації спільних дій. Батьки потребують певних правових знань. Система роботи з батьками є багатогранною, містить індивідуальні і групові форми. З метою правої освіти батьків організовуються лекції для батьків.(Додаток 21)
На загальношкільних батьківських зборах, на класних батьківських зборах, на засіданнях Батьківської ради школи розглядаються питання правової освіти, профілактики правопорушень, організації змістовного дозвілля школярів тощо (Додаток 23).
На початку кожного навчального року проводиться соціальна паспортизація учнівського контингенту, здійснюються громадські огляди умов проживання дітей шкільного віку, здійснюється соціальний супровід неблагополучних родин: рейди-перевірки відвідування учнями школи, спостереження за їх поведінкою на уроках, індивідуальні консультації, відвідування сімей вдома.
Складовою правового виховання є превентивне виховання школярів. Профілактика правопорушень неповнолітніх вимагає своєрідного підходу і до вибору методів та форм виховної роботи. На основі практичного досвіду в школі проводиться робота з профілактики правопорушень за трьома напрямками.
1. Перший напрям– попередження негативного впливу факторів соціального і природного середовища. Однією з основних ланок у цьому питанні є правовиховна робота серед школярів.
2. Другий напрям – робота, направлена на виявлення негативних змін у поведінці дитини, попередження подальшого їх розвитку.
3. Третій напрям – цілеспрямована робота з учнями, схильними до правопорушень, має цілком індивідуальний характер.
Ведеться чіткий облік дітей з проявами девіантної поведінки. На кожного учня, який перебуває на внутрішкільному обліку, заведена індивідуальна картка. (Додаток 23) Наказом по школі за такими учнями закріплено наставників з числа педагогічних працівників.
В школі проводиться системна робота по попередженню правопорушень серед учнів: питання профілактики правопорушень виносяться на засідання шкільних методичних об’єднань класних керівників, аналіз стану профілактичної роботи і причин правопорушень виносяться на розгляд педагогічних рад, нарад при директору та на засідання органів учнівського самоврядування. Аналітичні матеріали щодо впровадження системи правоосвітньої та право виховної роботи у навчально-виховний процес закладу знаходять своє відображення в наказах директора (Додаток 24).
Належну допомогу школі надає психологічна служба відділу освіти, здійснюючи моніторинг різних аспектів право виховного впливу на школярів (Додаток 25)
Підсумовуючи викладене, слід зауважити, що в сучасних умовах розбудови правової держави та громадянського суспільства в Україні значно зросла роль правової освіти і правового виховання населення. Правова освіта і правове виховання передбачає ефективне функціонування системи навчання і виховання, направленої на формування правової культури особистості, її ціннісних орієнтирів та активної позиції, як члена громадянського суспільства.
Категорія: Мої статті | Додав: robik99 (04.12.2012)
Переглядів: 2617 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]