Вітаю Вас, Гість
Головна » Статті » Мої статті

Загальні положення програми
І

І. Загальні положення


Розбудова України як демократичної,правової, соціальної держави, головним обов'язком якої є утвердженнята забезпечення прав та свобод людини, зумовлює необхідністьпідвищення рівня правової культури школярів, потребує вирішенняпитань подальшого розвитку правосвідомості, задоволення потребгромадян в одержанні правових знань. Недостатняправова обізнаність часто є причиною порушень основних прав і свободу повсякденному житті, серйозною перешкодою в реалізаціїконституційно закріплених норм. Таке становище зумовлює потребу у всебічному роз'ясненні правових актів, утвердженні їх у свідомостіучнів тавтілення у практику.

Правова освіта - складова частина системи освіти, щополягає в проведенні комплексу заходів виховного, навчального таінформаційного характеру, спрямованих на створення умов для набуттяшколярамиобсягу правових знань та навичок у їх застосуванні, необхідних дляреалізації ними своїх прав і свобод, а також виконання покладенихобов'язків.

ІІ. Мета і завдання Програми


Програмароботи школи з правої освіти та виховання на2011 - 2014 роки (далі - Програма) розроблена відповідно до УказуПрезидента України від 18.10.2001 № 992/2001 „Про Національнупрограму правової освіти населення”, "Програми правовоїосвіти населення Київської області на 2011 — 2014 роки ".

Програма правової освіти школярів передбачає створення необхідних умов для набуття учнями правовихзнань і навичок у їх застосуванні., а також визначає основнінапрямки правоосвітньої діяльності та правовиховної роботи , а такожпершочергові заходи щодо їх реалізації.

Набуття учнями необхідного мінімуму правових знаньзабезпечується шляхом викладання правознавчих предметів, в процесілекційної пропаганди, в ході проведення виховних справ, тощо.


Метою Програми є:


 • удосконалення системи правової освіти школярів;

 • набуття школярами необхідного рівня правових знань, формування у них поваги до права, підвищення загального рівня правової культури;

 • виховання громадянина, здатного відстоювати та захищати свої права, формування його активної життєвої позиції;

 • формування поваги до чинного законодавства України та міжнародного права;

 • формування нетерпимості до насильства, правопорушень та злочинів.


Основними завданнями Програми є:


 • створення належних умов для набуття учнями знань про свої права, свободи та обов’язки;

 • забезпечення вільного доступу школярів до джерел правової інформації;

 • підвищення рівня правової підготовки учнів,

 • підвищення рівня підготовки викладачів правових дисциплін,

 • інформування учасників навчально-виховного процесу про правову політику держави та чинне законодавство;

 • формування правової культури.


Метута завдання Програми передбачається досягти шляхом: • утвердження гуманістичних правових ідей, загальнолюдських і національних правових цінностей, високих моральних засад у суспільному житті;

 • визнання правової освіти та правового виховання одним із основних чинників формування високої правосвідомості та правової культури конкретного громадянина;

 • утвердження поваги до права та довіри до правників як правової традиції в українському суспільстві;

 • активної участі в організації та проведенні заходів із правової освіти в школі;

 • поєднання правової освіти із загальною середньоюосвітою;

 • сприяння самоосвіті учнів з питань держави та права;

 • безпосередньої участі юристів у поширенні правових знань.


ІІІ.Основні напрями реалізації Програми


Правова освіта має здійснюватись увсіх класах школи, де проводиться позакласна, правонавчальна таправовиховна робота із залученням працівників правоохоронних органів, установ юстиції, юристів-практиків, представників правозахиснихорганізацій та інших фахівців.

З метою методичного забезпечення правової освіти учнівв школі створюється Ради з правовоїосвіти учнів.Положення про Раду з правовоїосвіти затверджується педагогічною радою школи, персональний склад радизатверджуєтьсянаказом директора по школі.

З метою підвищення ефективностівиховної роботи з учнями, розвитоку учнівського колективу,громадської активності, самостійності, відповідальності учнів за своївчинки, профілактики негативних проявів та правопорушень серед учнів,створюється Рада з профілактики правопорушень, яка працює відповіднодо положення про Раду з профілактики правопорушень. Керує радоюзаступник директора з виховної роботи.


Основними напрямками (складовими) реалізаціїпрограми є:

 • організація навчального процесу з правових дисциплін;

 • інформування учасників навчально-виховного процесу про новини чинного законодавства; пропаганда правових знань;

 • створення системи профілактичної роботи по попередженню правопорушень;

 • організація всеобучу для батьків;

 • функціонування ефективної системи виховної роботи в школі.


ІV. Матеріально-технічне забезпечення виконанняПрограми


Дирекція школипри розробленні кошторису напоточний рік щороку передбачає витрати на виконання Програми, такожзалучаєкошти благодійнихорганізацій, незалежно від форм власності.


V. Очікувані результати

Реалізація Програми сприятиме:

 • підвищенню рівня правової культури школярів

 • формуванню в учнів поваги до права, гуманістичних правових ідей, національних правових цінностей, подоланню правового нігілізму;

 • підвищенню ефективності викладання правознавчих дисциплін у школі

 • підвищенню рівня правової обізнаності учнів.


VІ. Основні заходи щодо виконання Програми :


 1. Забезпечення систематичного аналізу стану правової освіти та правового виховання у школі. Удосконалення структури юридичного всеобучу, з метою охоплення ним усіх школярів. Розгляд питань про хід виконання Програми на педрадах, нарадах при директору, засіданнях методичних комісій.

Рада з правової освіти, рада зпрофілактики правопорушень(щорічно)

 1. Вивчення і аналіз системи роботи класних керівників з правового виховання. Пропаганда кращого досвіду класних керівників з правового виховання та попередження правопорушень.

Дирекціяшколи, рада з профілактики правопорушень, ( щорічно)

 1. Викладання курсу «Основи правознавства» для учнів 9-х класів. Реалізація профільного навчання в старшій школі за правовим напрямком, сприяння роботі правничих клубів, гуртків. Проведення тренінгів, майстер-класів для учнів.

Заступникдиректора з навчально-виховної роботи, вчителі правознавства

 1. Включення до навчального плану курсів за вибором суспільно-гуманітарного напряму.

Заступник директора знавчально-виховноїроботи

 1. Сприяння залученню учнів школи до роботи у МАН в секції «Правознавство».

Заступникдиректора з навчально-виховноїроботи, вчителі правознавства

 1. Підвищення кваліфікації учителів, що викладають правознавство.

Заступник директора знавчально-виховноїроботи

 1. Вивчення та аналіз стану викладання правових дисциплін у школі, розробка заходів щодо покращення їх викладання.

Заступник директора знавчально-виховноїроботи (постійно)

 1. Вчителі початкових класів працюють з учнями за програмою «Світ, в якому ти живеш», в процесі реалізації якої дітям надаються початкові знання про норми поведінки, формуються навички їх дотримання, виховується повага до батьків, вихователів, ровесників, людей похилого віку тощо.

Педагог-організатор, класоводи(постійно)

 1. Сприяння розвитку учнівського самоврядування та шкільних громадських організацій для здійснення ними діяльності, спрямованої на задоволення і захист соціальних, творчих, духовних та інших інтересів школярів, підвищення рівня правової свідомості.

Заступник директора з виховної роботи,

педагог-організатор(постійно)

 1. Проведення в школі лекцій, бесід, консультацій для учнів з правових питань, в тому числі, і за участю працівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та правоохоронних органів.

Заступник директора з виховноїроботи,

класні керівники (постійно)

 1. Всебічне інформування учасників навчально-виховного процесу про правову політику держави, стан законності і правопорядку, забезпечення прав і свобод людини з метою покращення знань про державу та право, виховання поваги до професії юриста, правознавця.

Рада з правової освіти(щорічно)

 1. Організація та проведення тижнів, декад, місячників правових знань. Проведення олімпіад, конкурсів, вікторин та інших змагань з правознавства, конкурсів учнівських робіт, рефератів з питань історії, теорії держави та права, застосування норм чинного законодавства. Залучення школярів до участі у Всеукраїнських конкурсах з правової тематики.

Рада з правової освіти(щорічно),

вчителі правознавства

 1. Розроблення пам’яток, буклетів для дітей та молоді щодо їх прав та обов'язків. Забезпечення навчального закладуінформаційними стендами з правової тематики.

Рада з правової освіти(щорічно)

 1. Проведення для учнів зустрічей з керівниками органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів.

Рада з правової освіти(щорічно)

 1. Запровадження в школі щомісячного єдиного дня правового інформування. Активізація пропагандистської діяльності з роз’яснення змісту політико-правових реформ, норм Конституції України, Європейської конвенції про захист прав і основних свобод людини, інших нормативно-правових актів. Функціювання інформаційного юридичного вісника на базі кабінету правознавства

Радаз правової освіти,

заступник директора з виховноїроботи (постійно)

 1. Організація та проведення шкільних конкурсів творів на правову тематику, плакатів, листівок, малюнків, газет. Заохочення до участі в них учнів.

Заступникдиректора з виховної роботи,

вчителі-предметники. Щорічно

 1. Проведення моніторингу та анкетування щодо знань учнями чинного законодавства, що регулює питання сімейних, спадкових правовідносин, виконання рішень судів, кримінального, цивільного, екологічного права тощо. Узагальнення його підсумків, а також вивчення ефективності правоосвітньої діяльності.

Радаз правової освіти (щороку)

 1. Організація і проведення конференцій, засідань за круглим столом з правових проблем для учнів. Проведення семінарів з прав людини, правових КВК, правових брейн-рингів.

Заступник директора з виховноїроботи, вчителі правознавства

 1. Забезпечення постійно діючого правового лекторію та юридичної консультації для батьків. Організація Дня Довіри.

Дирекція школи, рада з профілактики правопорушень,

класні керівники(2 рази в рік)

 1. Розвиток та покращення матеріально-технічної бази бібліотеки, забезпечення юридичною літературою, електронними носіями інформації. Інформування учнів про новини в законодавстві: оформлення в бібліотеці постійно діючих книжкових виставок, стендів літератури з правової тематики.

Дирекція школи, бібліотекар (щокварталу)


 1. Створення та функціонування системи з профілактики правопорушень в середовищі школярів.

Рада з профілактики правопорушень,

класні керівники (постійно)

 1. Проведення семінарів, нарад з питань соціальної роботи з дітьми з метою пошуку та впровадження прогресивних шляхів та методів підвищення рівня їх правової культури, удосконалення взаємодії органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій з питань соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, попередження правопорушень в середовищі школярів.

Дирекція школи (Постійно),

рада з профілактикиправопорушеньІІ Забезпечення висвітлення реалізації Програми


Інформація про заходи, що проводятьсяв рамках Програми висвітлюються в шкільній газеті «Шкільніновини» та на сайті школи.

Категорія: Мої статті | Додав: robik99 (10.12.2012)
Переглядів: 734 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]